Inštitúcie Európskej únie


Európsky parlament

Európsky parlament spolu s Radou EÚ vykonáva legislatívne a rozpočtové funkcie.

Vykonáva funkciu politickej kontroly a poradnú funkciu v súlade s podmienkami ustanovenými v zmluvách. Volí predsedu Európskej komisie. Skladá sa zo zástupcov občanov Európskej únie. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení vo všeobecných, priamych a slobodných voľbách tajným hlasovaním na volebné obdobie piatich rokov. Európsky parlament má v súčasnosti 705 poslancov zvolených na území 27 členských štátov Európskej únie.

Európska rada

Európska rada dáva Európskej únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nevykonáva legislatívnu funkciu. Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Európskej komisie. Na rokovaní Európskej rady sa zúčastňuje vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.
Ak si to vyžaduje program rokovania, členovia Európskej rady môžu rozhodnúť, že každému z nich bude pomáhať minister, a v prípade predsedu Európskej komisie, člen Európskej komisie. Európska rada zasadá dvakrát za polrok a zvoláva ju jej predseda.
Ak si to vyžaduje situácia, predseda zvolá mimoriadne zasadnutie Európskej rady. Európska rada bola zriadená v roku 1974 s cieľom vytvoriť pre hlavy štátov alebo predsedov vlád neformálne diskusné fórum.
Formálny štatút získala v Maastrichtskej zmluve z roku 1992. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa Európska rada od 1. decembra 2009 stala formálne inštitúciou Európskej únie.

Rada Európskej únie

Hlavným rozhodovacím orgánom Európskej únie je Rada ministrov Európskej únie.
Rada Európskej únie je kľúčovým rozhodovacím orgánom Európskej únie. Pozostáva z predstaviteľov vlád členských štátov EÚ. Na jej zasadnutiach sa zúčastňuje jeden minister, jeden zástupca každého členského štátu na ministerskej úrovni z vlády každého členského štátu EÚ. Účasť ministra závisí od témy rokovania.

Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009, Rada zasadá v desiatich zloženiach:

 • Rada pre všeobecné záležitosti;
 • Rada pre zahraničné veci;
 • Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci;
 • Rada pre hospodárske a finančné záležitosti;
 • Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravotníctvo a ochranu spotrebiteľa;
 • Rada pre konkurencieschopnosť;
 • Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku;
 • Rada pre poľnohospodárstvo a rybolov;
 • Rada pre životné prostredie;
 • Rada pre vzdelávanie, mládež a kultúru.
 •  

Prácu Rady pripravuje alebo koordinuje Výbor stálych predstaviteľov (COREPER) zložený zo stálych predstaviteľov členských štátov v Bruseli, resp. ich zástupcov. Prípravou práce tohto výboru sa zase zaoberajú špeciálne výbory a pracovné skupiny zložené zo zástupcov členských štátov.
 

Európska komisia

Európska komisia je nezávislá od národných vlád. Jej úlohou je zastupovať a presadzovať záujmy EÚ ako celku.
Vypracúva návrhy na nové európske právne predpisy, ktoré predkladá na schválenie Európskemu parlamentu a Rade EÚ. Plní aj funkcie výkonného orgánu EÚ, pretože je zodpovedná za implementáciu rozhodnutí zákonodarcu EÚ, teda Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Ide o každodenné riadenie záležitostí Európskej únie: implementáciu politík, uskutočňovanie programov a čerpanie finančných prostriedkov EÚ. Politické vedenie Európskej komisie zabezpečuje 27 komisárov, jeden z každého členského štátu, ktorí sú volení na funkčné obdobie 5 rokov.

Súdny dvor Európskej únie

Úlohou Súdneho dvora Európskej únie je zabezpečiť, aby sa právne predpisy Európskej únie vykladali a uplatňovali rovnakým spôsobom vo všetkých krajinách Európskej únie. Preskúmava zákonnosť aktov inštitúcií a dohliada, aby členské krajiny dodržiavali povinnosti stanovené zmluvami. Na návrh vnútroštátnych súdov vykladá právo Európskej únie a zabezpečuje tak jednotné uplatňovanie práva EÚ.

Európsky dvor audítorov

Úlohou Dvora audítorov je kontrolovať, či sa finančné prostriedky Európskej únie prichádzajúce od daňovníkov riadne zhromažďujú a vynakladajú podľa predpisov, hospodárne a na predpokladaný účel. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby daňovníci svoje peniaze maximálne zhodnotili, a má právomoc vykonať audit u ktorejkoľvek osoby alebo organizácie, ktorá prichádza do kontaktu s finančnými prostriedkami EÚ.


Finančné inštitúcie

Európska centrálna banka

Európska centrálna banka (ECB) bola zriadená v roku 1998. Má sídlo vo Frankfurte (Nemecko). Jej úlohou je riadiť euro – spoločnú menu Európskej únie a zabezpečovať cenovú stabilitu pre viac ako dve tretiny občanov EÚ, ktorí používajú euro. Európska centrálna banka zodpovedá aj za formuláciu a implementáciu hospodárskej a menovej politiky eurozóny.

Európska investičná banka

Európska investičná banka (EIB) bola založená v roku 1958 Rímskou zmluvou ako banka Európskej únie poskytujúca dlhodobé pôžičky. EIB poskytuje pôžičky verejnému a súkromnému sektoru na projekty európskeho záujmu.


Poradné orgány

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Európsky hospodársky a sociálny výbor, ktorý bol založený v roku 1957 na základe Rímskej zmluvy, je poradným orgánom zastupujúcim zamestnávateľov, odborové zväzy, poľnohospodárov, spotrebiteľov a iné záujmové skupiny, ktoré spolu vytvárajú „organizovanú občiansku spoločnosť“. Predstavuje ich názory a bráni ich záujmy v politických diskusiách s Komisiou, Radou a Európskym parlamentom.

Výbor regiónov

Výbor regiónov bol založený v roku 1994 na základe Zmluvy o Európskej únii. Je poradným orgánom zloženým zo zástupcov európskych regionálnych a miestnych orgánov. Musí byť konzultovaný pred prijatím rozhodnutí EÚ o všetkých záležitostiach súvisiacich s regionálnou politikou, životným prostredím, vzdelávaním a dopravou, ktoré patria do pôsobnosti miestnych a regionálnych samospráv.


Ďalšie orgány Európskej únie

Európsky ombudsman

Ombudsman pôsobí ako sprostredkovateľ medzi občanmi a orgánmi EÚ. Je oprávnený prijímať a prešetrovať sťažnosti občanov, podnikov a organizácií EÚ alebo kohokoľvek, kto má bydlisko alebo sídlo v krajine EÚ.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov má na starosti zabezpečiť, aby všetky inštitúcie a orgány Európskej únie pri spracúvaní osobných údajov ľudí dodržiavali ich právo na súkromie.

Agentúry EÚ

Na podporu členských štátov EÚ a ich občanov bolo založených množstvo špecializovaných a decentralizovaných agentúr EÚ. Agentúry reagujú na potrebu geografickej decentralizácie a riešenia nových úloh právneho, technického, či vedeckého charakteru.