Štátne občianstvo

Obsah
  Aktualizované 24.08.2022
  Publikované 20.06.2022

  Strata štátneho občianstva 

  Nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu po 1. apríli 2022 

  1. Slovenské štátne občianstvo nestratíte, ak ste nadobudli štátne občianstvo cudzieho štátu po 1. apríli 2022 jedným z nasledujúcich spôsobov:   

  • narodením, 

  • osvojením, 

  • udelením počas trvania manželstva so štátnym občanom cudzieho štátu, 

  • nadobudnutím u maloletého dieťaťa, 

  • udelením, a to za predpokladu, že občan SR mal registrovaný, trvalý alebo obvyklý pobyt aspoň 5 rokov pred nadobudnutím štátneho občianstva v tomto štáte. 

  Nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva ste však povinný/-á písomne oznámiť (aj za dieťa) Ministerstvu vnútra SR do 90 dní odo dňa jeho nadobudnutia.   

  Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva môžete vykonať aj prostredníctvom Veľvyslanectva Slovenskej republiky. 

   

  Aké dokumenty budete potrebovať

  Vyplnený:

  rtf
  Formulár
  (docx; 19.86 KB)
  Stiahnuť

   

  A v závislosti od spôsobu nadobudnutia nasledovné listiny:

  1. narodením 

  • rodný list cudzieho štátu opatrený apostilom či superleglizáciou. Rodný list vydaný členským štátom EÚ sa predkladá bez apostilu či superlegalizácie,, musí k nemu však byť priložený úradný preklad do slovenského jazyka alebo viacjazyčný formulár; 

  • doklad potvrdzujúci nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu napr. doklad totožnosti či naturalizačná listina; 

  • platný doklad SR rodiča 

  • a platný doklad totožnosti druhého rodiča – občana cudzieho štátu), 

    
  2. osvojením 

  • doklad potvrdzujúci osvojenie osvedčený apostilom či superlegalizáciou 

  • a platné doklady totožnosti osvojiteľov 

    
  3. udelením - občan Slovenskej republiky mal registrovaný, trvalý alebo obvyklý pobyt aspoň 5 rokov pred nadobudnutím štátneho občianstva v tomto štáte 

  • doklad potvrdzujúci nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu, 

  • prípadne aj doklad totožnosti ak ním disponuje; 

  • hodnoverný doklad vydaný štátom, ktorého občianstvo nadobudol potvrdzujúci aspoň 5 ročný pobyt osvedčený apostilom či superlegalizáciou s osvedčeným prekladom do slovenského jazyka ALEBO hodnoverný doklad vydaný štátom, ktorého občianstvo žiadateľ nadobudol potvrdzujúci aspoň 5 ročný pobyt spolu s čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že jeho pobyt na území štátu, ktorého občianstvo nadobudol je dlhší ako 5 rokov. 

  Nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu pred 1. aprílom 2022 

  Slovenské štátne občianstvo stratíte, ak ste nadobudli štátne občianstvo cudzieho štátu pred 1. aprílom 2022. 

  Nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu ste povinný/-á bezodkladne písomne oznámiť slovenským úradom (aj za dieťa).   

  K strate štátneho občianstva nedôjde, ak ste nadobudli cudzie štátne občianstvo v súvislosti s uzavretím manželstva so štátnym občanom cudzieho štátu, a to za predpokladu, že cudzie štátne občianstvo manžela/manželky ste nadobudli za trvania spoločného manželstva.   

  K strate štátneho občianstva nedôjde ani vtedy, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením. Ak ste osobou, ktorá stratila slovenské štátne občianstvo v období od 17. júla 2010 do 31. marca .2022 získaním štátneho občianstva cudzieho štátu a mala na území tohto štátu registrovaný/trvalý/obvyklý pobyt najmenej 5 rokov pred udelením jeho štátneho občianstva, môžete podať žiadosť o udelenie slovenského štátneho občianstva podľa výnimky ustanovenej v § 7 ods. 7 zákona.   

  Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva môžete vykonať aj prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.  

  Oznámenie obsahuje 

  rtf
  Oznámenie o strate štátneho občianstva
  (docx; 18.02 KB)
  Stiahnuť
  • osobné údaje oznamovateľa (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo), 

  • adresa pobytu v zahraničí, adresa posledného pobytu v SR, 

  • informáciu o dátume a forme nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva (naturalizačnú listinu overenú apostilom a preloženú do slovenského jazyka). 

  Aké dokumenty budete potrebovať 

  • fotokópiu dokladu o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva (pri podaní oznámenia je potrebné predložiť k nahliadnutiu originál dokladu, apostilovanú a preloženú naturalizačnú listinu o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva (postačuje neosvedčený preklad), 

  • platný doklad totožnosti (nemusí byť dokladom SR), 

  • cestovný pas Slovenskej republiky a občiansky preukaz Slovenskej republiky.   

  Za podanie oznámenia o strate slovenského štátneho občianstva sa správny poplatok nevyberá. 

   

  Znovunadobudnutie štátneho občianstva

  Ak ste osobou, ktorá 

  • stratila slovenské štátne občianstvo v období od 17. júla 2010 do 31. marca 2022 získaním štátneho občianstva cudzieho štátu 

  • a mala na území tohto štátu registrovaný/trvalý/obvyklý pobyt najmenej 5 rokov pred udelením jeho štátneho občianstva, 

  môžete podať žiadosť o jeho udelenie podľa výnimky ustanovenej v § 7 ods. 7 zákona.

   

  Podanie žiadosti na generálnom konzuláte 

  Žiadosť môžete podať osobne na okresnom úrade v sídle kraja alebo osobne na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky.  

  Žiadosť sa podáva na:

  rtf
  Úradnom tlačive
  (docx; 84.48 KB)
  Stiahnuť

   

  Aké dokumenty budete potrebovať

  Vyplnený:

  pdf
  Dotazník
  (pdf; 425.44 KB)
  Stiahnuť

   

  b) štruktúrovaný životopis;   

  c) platný doklad totožnosti;  

  d) rodný list – zasiela sa fotokópia vyhotovená zastupiteľským úradom z originálu rodného listu, ktorý zastupiteľský úrad opatrí pečiatkou „Kópia zodpovedá originálu“ a malou pečiatkou so štátnym znakom a podpisom konzula – poplatok za osvedčenie takejto kópie sa nevyberá;   

  e) doklad o osobnom stave (napr. sobášny list, rozsudok o rozvode manželstva, resp. úmrtný list manžela) – zasiela sa fotokópia vyhotovená zastupiteľským úradom z originálu dokumentu, ktorý zastupiteľský úrad opatrí pečiatkou „Kópia zodpovedá originálu“ a malou pečiatkou so štátnym znakom a podpisom konzula – poplatok za osvedčenie takejto kópie sa nevyberá;  

  f) hodnoverný doklad vydaný štátom, ktorého občianstvo žiadateľ nadobudol potvrdzujúci aspoň 5-ročný obvyklý/trvalý/registrovaný pobyt osvedčený apostilom, resp. superlegalizáciou s osvedčeným prekladom do slovenského jazyka alebo hodnoverný doklad vydaný štátom, ktorého občianstvo žiadateľ nadobudol potvrdzujúci aspoň 5-ročný obvyklý/trvalý/registrovaný pobyt, ktorý nie je možné osvedčiť apostilom, resp. superlegalizovať (napr. vydaný strojovo, resp. ide o ID kartu alebo pobytové vízum a pod.) spolu s čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že jeho obvyklý/registrovaný/trvalý pobyt na území štátu, ktorého občianstvo nadobudol je dlhší ako 5 rokov;   

  g) doklad o bezúhonnosti (nie starší ako 6 mesiacov) štátu, ktorého je štátnym občanom, prípadne na území ktorého sa v posledných 15 rokoch zdržiaval viac ako 180 po sebe nasledujúcich dní (okrem SR); 
    
  h) listina o udelení cudzieho štátneho občianstva (tzv. naturalizačná listina);   

  i) osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, ak má osvedčenie vydané;   

  j) doklad o (poslednom) pobyte na území SR (môže nahradiť čestným vyhlásením);   

  k) rozhodnutie o zmene mena alebo priezviska, ak došlo k jeho zmene;   

  l) tieto ďalšie doklady: 

  • potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní alebo doklad o podnikaní alebo iný doklad o zdroji príjmov; 

  • potvrdenie o štúdiu; 

  • potvrdenie o poberaní dôchodku alebo potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie alebo potvrdenie o zdravotnom poistení; 

  • potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov (môže nahradiť čestným vyhlásením).   

  K žiadosti predložíte tie z uvedených dokladov podľa písm. l.), ktoré sa vás týkajú a máte ich k dispozícii. Doklady, ktoré si nemôžete zadovážiť bez ťažkostí, môžete nahradiť čestným vyhlásením s odôvodnením ich nepredloženia. 
     
  Všetky doklady vydané cudzím štátom musia byť opatrené vyšším overením a musí byť úradne preložené do slovenského jazyka.   

  V prípade, ak ste osobou, ktorá stratila štátne občianstvo SR a nie je možné požiadať o jeho znovu udelenie spôsobom uvedeným v § 7 ods. 7 zákona o štátnom občianstve, ostáva zákonná možnosť požiadať o jeho udelenie z osobitných dôvodov. V takomto prípade si musíte zároveň registrovať pobyt občana EÚ v SR. Žiadosť o registráciu občana EÚ nie je možné podať prostredníctvom veľvyslanectva.

   

  Osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve 

  Rezervácia termínu je nevyhnutná 

   
  Vybavenie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve trvá približne 3 – 4 mesiace. 

   

  Čo je osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve: 

  Osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve (ďalej len "osvedčenie") je verejná listina, ktorá preukazuje, že osoba uvedená v osvedčení má štátne občianstvo SR. Štátne občianstvo SR možno okrem osvedčenia preukázať aj platným cestovným pasom SR alebo platným občianskym preukazom SR alebo listinou o udelení občianstva SR. Doklad o štátnom občianstve je nutné predložiť napríklad pri podávaní žiadosti o cestovný pas SR a o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky.   

  Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky vydáva príslušný okresný úrad v sídle kraja na základe písomnej žiadosti. Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky sa podáva osobne na príslušnom okresnom úrad v sídle kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky.

   

  Kde možno požiadať 

  O osvedčenie/potvrdenie možno požiadať osobne prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.  

    

  Kto podáva žiadosť 

  Žiadosť podáva osobne osoba, ktorej štátne občianstvo má byť osvedčené. 

  Za maloleté dieťa podáva žiadosť osobne zákonný zástupca, poručník alebo opatrovník. V mene osoby, ktorá je rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, podáva žiadosť súdom ustanovený opatrovník.

   

  Aké dokumenty budete potrebovať

  • vyplnený formulár žiadosti, je potrebné vypísať, ak žiadateľ nevyplnil formulár elektronickej žiadosti pri rezervácii termínu 

  • platný doklad totožnosti (môže byť aj neplatný, ak sa žiada o potvrdenie), 

  • rodné listy rodičov, príp. starých rodičov ak sa narodili po 31.12.1953, 

  • doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela/ky, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený. Ak sa sobáš, rozvod alebo úmrtie stali na území cudzieho štátu, je potrebné predložiť doklad s ďalším overením, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, a musí k nemu byť úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka, 

  • ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je žiadateľ vyzvaný obvodným úradom na ich predloženie, 

  • uhradenie správneho poplatku. 

  Doklady k žiadosti predloží žiadateľ v origináli alebo predloží ich úradne osvedčenú kópiu. Ak žiadateľ predloží doklady v origináli, okresný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky z nich po overení údajov vyhotoví kópie a doklady vráti žiadateľovi.   

  Predloženie slovenského rodného listu, prípadne slovenského sobášneho listu sa nevyžaduje, ak tieto dokumenty už boli v minulosti žiadateľovi vydané a žiadateľ je zaregistrovaný. 

   

  Doklad totožnosti 

  Za doklad totožnosti sa na účely žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve považuje príslušným úradom vydaný platný doklad obsahujúci fotografiu držiteľa, ako napríklad 

  • cestovný pas (inej krajiny ako SR), 

  • vodičský preukaz, 

  • povolenie k pobytu (Karta Stałego Pobytu).   

  V prípade, že žiadateľ vlastní iba neplatný cestovný pas alebo občiansky preukaz SR, k žiadosti je potrebné ho priložiť ako podporný doklad.  

  Ak občan Slovenskej republiky nedisponuje žiadnym z platných dokladov totožnosti uvedených vyššie, nemôže podať žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve. Môže však podať žiadosť o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve (pozri nižšie). 

   

  Platnosť osvedčenia 

   Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné 6 mesiacov odo dňa vydania a len v podobe originálu.   

  Ak sa zistilo, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, okresný úrad v sídle kraja žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve zamietne a písomne odôvodní, prečo nemožno žiadosti vyhovieť.   

  Osvedčenie o štátnom občianstve stráca platnosť dňom doručenia listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak.

   

  Povinnosti žiadateľa a priestupky 

  Žiadateľ je povinný bezodkladne oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky alebo okresnému úradu v sídle kraja každú zmenu osobných údajov a osobného stavu. Nesplnenie uvedenej povinnosti sa považuje za priestupok, za ktorý sa uloží pokuta od 33 eur do 331 eur. 

    

  Potvrdenie o štátnom občianstve SR 

  Potvrdenie o štátnom občianstve ku dňu podania žiadosti podá žiadateľ, ktorý nedisponuje platným dokladom o štátnom občianstve ani iným platným dokladom totožnosti a z uvedeného dôvodu nemôže podať žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve. Potvrdenie o štátnom občianstve slovenské policajné orgány v súvislosti s podaním žiadosti o vydanie cestovného pasu akceptujú ako doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Potvrdenie o štátnom občianstve nesmie byť v deň podania žiadosti o vydanie cestovného pasu staršie ako 6 mesiacov. Žiadosť o vydanie potvrdenia sa podáva na rovnakom tlačive a je k nemu potrebné priložiť podporné doklady, rovnako ako v prípade žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve.

   

  Poplatky 

  Výšku správneho poplatku za žiadosť o vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky podanú na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky stanovuje príloha k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisoch v časti XVIII: 

  • Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky – poplatok 10 eur 

  • Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti – poplatok 10 eur 

  rtf
  Žiadosť o o zistenie štátneho občianstva SR a vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR
  (doc; 84.48 KB)
  Stiahnuť