1. Domov
 2. Služby
 3. Osvedčovanie dokladov
 4. Manuál osvedčovania dokladov – praktické rady, príklady

Manuál osvedčovania dokladov – praktické rady, príklady

Publikované 15.06.2022

Pracovisko osvedčovania dokladov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky osvedčuje len verejné listiny Slovenskej republiky na použitie v zahraničí, ktoré sú opatrené okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom a podpísané oprávnenou osobou.  

Verejné listiny SR, určené na použitie pred orgánmi v zahraničí, vydané v súlade s platnou legislatívou SR budú osvedčené, ak budú vydané v súlade s ustanovením § 3 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky. 

Pracovisko osvedčovania dokladov si vyhradzuje právo odmietnuť osvedčenie listiny, ak je vydaná v rozpore s platnými právnymi predpismi SR. 

Upozorňujeme, že v súlade s platnou legislatívou SR a platnými predpismi ministerstva pracovisko nevykonávame osvedčenie kópií cudzích verejných listín na použitie v tretích krajinách. 

Matričný doklad Slovenskej republiky

Postup pri osvedčení matričného dokladu (rodný, sobášny a úmrtný list) do krajiny, ktorá podpísala Haagsky dohovor (apostil)

 • Originál aktuálneho matričného dokladu na použitie v zahraničí si žiadateľ zabezpečí na matričnom úrade
 • Príslušný okresný úrad vydá na listinu osvedčenie apostil
 • Takto osvedčená listina sa predloží na preklad súdnemu prekladateľovi
 • Ktorýkoľvek krajský súd vydá osvedčenie apostil na preklad

 

Postup pri osvedčení matričného dokladu (rodný, sobášny a úmrtný list) do ostatných krajín

 • Originál aktuálneho matričného dokladu na použitie v zahraničí si žiadateľ zabezpečí na matričnom úrade.
 • Listinu osvedčí príslušný okresný úrad.
 • Listinu legalizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
 • Takto osvedčená listina sa predloží na preklad súdnemu prekladateľovi.
 • Súdneho prekladateľa osvedčí ktorýkoľvek krajský súd.
 • Takto osvedčený preklad sa predloží na overenie konzulárnemu odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
 • Po legalizácii listiny a prekladu na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR žiadate o tzv. superlegalizáciu na zastupiteľskom úrade štátu, v ktorom bude listina použitá.

Rozvodový rozsudok, potvrdenie o rozvode

Postup pri osvedčení pre krajinu, ktorá podpísala Haagsky dohovor (apostil)

 • Originál rozvodového rozsudku s vyznačením právoplatnosti a vykonateľnosti, príp. potvrdenia o rozvode na použitie v zahraničí si žiadateľ zabezpečí na okresnom súde, kde prebehlo rozvodové konanie.
 • Príslušný krajský súd vydá na listinu osvedčenie apostil.
 • Takto osvedčenú listinu žiadateľ predloží na preklad súdnemu prekladateľovi.
 • Ktorýkoľvek krajský súd vydá osvedčenie apostil na preklad.

 

Postup pri osvedčení do ostatných krajín

 • Originál rozvodového rozsudku s vyznačením právoplatnosti a vykonateľnosti, príp. potvrdenia o rozvode na použitie v zahraničí si žiadateľ zabezpečí na okresnom súde, kde prebehlo rozvodové konanie.
 • Listinu osvedčí príslušný krajský súd.
 • Listinu legalizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
 • Takto osvedčenú listinu žiadateľ predloží na preklad súdnemu prekladateľovi.
 • Súdneho prekladateľa osvedčí ktorýkoľvek krajský súd.
 • Takto osvedčený preklad sa predloží na overenie konzulárnemu odboru ministerstva.
 • Po legalizácii listiny a prekladu na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR žiadate o tzv. superlegalizáciu na zastupiteľskom úrade štátu, kde bude listina použitá.

Výpis z registra trestov Slovenskej republiky

Výpis z registra trestov vydáva Register trestov Generálnej prokuratúry SR, príp. pobočky Slovenskej pošty. Ak bude výpis použitý v zahraničí, je treba požiadať o osvedčenie výpisu na pracovisku Registra trestov Generálnej prokuratúry, Kvetná ul. č. 13, Bratislava Následne sa výpis osvedčuje na konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Výpis z registra trestov SR musí byť k osvedčeniu vždy predložený v origináli.


Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru (apostil):

 • Originál výpisu z registra trestov si žiadateľ zabezpečí na pobočke Slovenskej pošty, príp. na Registri trestov Generálnej prokuratúry SR.
 • Register trestov Generálnej prokuratúry (Kvetná ul. č. 13, Bratislava) potvrdí listinu na použitie v zahraničí.
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a euróskych záležistostí SR vydá na listinu osvedčenie apostil.
 • Takto osvedčená listina sa predloží na preklad súdnemu prekladateľovi.
 • Ktorýkoľvek krajský súd vydá osvedčenie apostil na preklad.

 

Postup pri osvedčení výpisu z registra trestov do ostatných krajín 

 • Originál výpisu z registra trestov si žiadateľ zabezpečí na pobočke Slovenskej pošty, príp. na Registri trestov Generálnej prokuratúre SR.
 • Register trestov Generálnej prokuratúry (Kvetná ul. č. 13, Bratislava) potvrdí listinu na použitie v zahraničí.
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR listinu osvedčí.
 • Takto osvedčená listina sa predloží na preklad súdnemu prekladateľovi.
 • Súdneho prekladateľa osvedčí ktorýkoľvek krajský súd.
 • Takto osvedčený preklad sa predloží na overenie konzulárnemu odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
 • Po legalizácii dokladu a prekladu na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležistostí SR žiadate o tzv. superlegalizáciu na zastupiteľskom úrade štátu, kde bude listina použitá.

 

Upozorňujeme

Výpisy z registra trestov Slovenskej republiky, ktoré boli vydané prostredníctvom zastupiteľských úradov SR v zahraničí nie je možné dodatočne osvedčovať na konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. O legalizáciu, alebo vydanie osvedčenia apostil je potrebné požiadať pri podaní žiadosti na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí.

Doklady o vzdelaní (vysvedčenia, diplomy, dodatky k diplomom...) a potvrdenia o štúdiu

Keďže väčšinu dokladov o vzdelaní, vydávaných orgánmi Slovenskej republiky si žiadatelia potrebujú ponechať pre vlastné potreby v origináli (maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom), je možné z listiny vyhotoviť úradnú fotokópiu, nakoľko bývajú neoddeliteľne spojené s vyhotoveným prekladom a tým pádom dochádza k ich poškodeniu a znehodnoteniu.

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru (apostil):

 • Na originál listiny vydá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR osvedčenie apostil.
 • Z originálu listiny s prvotným osvedčením Ministerstva školstva SR sa predloží kópia na overenie notárovi, príp. notárskemu kandidátovi.
 • Pečiatku a podpis notára osvedčí príslušný krajský súd apostilom.
 • Takto osvedčený doklad sa predloží na preklad súdnemu prekladateľovi.
 • Ktorýkoľvek krajský súd vydá osvedčenie apostil na preklad.

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny

 • Originál listiny osvedčí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 • Z originálu listiny s prvotným osvedčením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa predloží kópia na overenie notárovi, príp. notárskemu kandidátovi.
 • Pečiatku a podpis notára osvedčí príslušný krajský súd.
 • Listinu legalizuje konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
 • Takto osvedčená listina sa predloží na preklad súdnemu prekladateľovi.
 • Súdneho prekladateľa osvedčí ktorýkoľvek krajský súd.
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR legalizuje preklad.
 • Po legalizácii listiny a prekladu na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR žiadate o tzv. superlegalizáciu na zastupiteľskom úrade štátu, kde bude listina použitá.

 

Upozorňujeme

Bez prvotného overenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, resp. inej štátnej inštitúcie, konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a euróskych záležistostí SR nevykoná osvedčenie listiny .

 

Poznámky ku kategóriám dokladov

Atestácie a vysvedčenia vydané strednými zdravotníckymi školami podliehajú v prvom stupni overeniu Ministerstvom zdravotníctva SR.

Atestácie s iným ako zdravotníckym zameraním overuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Potvrdenie pre zdravotné sestry o registrácií v komorách musí byť vždy v origináli s overením Ministerstva zdravotníctva SR.

Doklady o vzdelaní vydané vojenskými školami podliehajú overeniu Ministerstvom obrany SR.

Slovenský národný archív a ostatné štátne archívy poskytujú úplné reprodukcie archívnych dokumentov, vrátane reprodukcií dokladov o vzdelaní. Na použitie v zahraničí overuje tieto reprodukcie priamo Slovenský národný archív, následne konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a veľvyslanectvo cieľovej krajiny.

Reprodukcie dokladov o vzdelaní vydané iným štátnym archívom overuje Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr na Križkovej ulici č. 7 v Bratislave, následne konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a zastupiteľský úrad štátu, v ktorom má byť listina použitá. V prípade reprodukcie určenej do štátu, ktorý pristúpil k haagskemu dohovoru, osvedčenie apostil vydáva konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a euróskych záležistostí SR.

Vysvedčenia, diplomy, certifikáty a pod. vydané zdravotníckymi školami, alebo univerzitami musia mať prvotné overenie z Ministerstva zdravotníctva SR (nie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR).

Doklady o vzdelaní v odbore fyzioterapeut, balneológia a liečebná rehabilitácia potvrdzuje Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Upozorňujeme

Nostrifikačné doložky, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní vzdelania získaného v zahraničí, nie sú dokladmi o vzdelaní získanom v SR, preto ich na použitie do tretieho štátu nie je možné osvedčiť.

Živnostenský register

Výpis zo živnostenského registra na použitie do zahraničia vydá príslušný okresný úrad.  

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru (apostil):

 • Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR vydá na originál listiny osvedčenie apostil
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd vydá osvedčenie apostil na preklad

 

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny 

 • Originál listiny osvedčí  Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a euróskych záležistostí SR listinu legalizuje
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a euróskych záležistostí SR osvedčí preklad
 • Po legalizácii dokladu a prekladu na Ministerstve zahraničných vecí a euróskych záležistostí SR žiadate o tzv. superlegalizáciu na zastupiteľskom úrade štátu, kde bude listina použitá

Výpis z obchodného registra, potvrdenie o vykonanie zápisu do obchodného registra

Výpis z obchodného registra SR na použitie v zahraničí sa dá získať na príslušných okresných súdoch alebo u notára.


Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru (apostil)

 • Na originál výpisu vydá príslušný krajský súd osvedčenie apostil
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd vydá osvedčenie apostil na preklad

 

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny

 • Originál výpisu osvedčí príslušný krajský súd 
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR výpis legalizuje
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a euróskych záležistostí SR osvedčí preklad 
 • Po legalizácii dokladu a prekladu na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR žiadate o tzv. superlegalizáciu na zastupiteľskom úrade štátu, kde bude listina použitá

Obchodné listiny súkromných firiem

(stanovy, čestné vyhlásenia, prehlásenia, plné moci, zmluvy s obchodnými partnermi)

Právnické osoby, firmy, agentúry a pod. nevydávajú verejné listiny SR.

V prípade, ak  zahraniční partneri žiadajú ich osvedčenie, jediný možný postup je: 

 

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru (apostil):

 • Originál listiny podpíše štatutár firmy pred notárom, príp. notárskym kandidátom.
 • Notára potvrdí príslušný krajský súd osvedčením apostil.
 • SOPK potvrdí existenciu podnikateľského subjektu na origináli listiny.
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad.
 • Ktorýkoľvek krajský súd vydá osvedčenie apostil na preklad.

 

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny  

 • Originál listiny podpíše štatutár firmy pred notárom, príp. notárskym kandidátom.
 • Notára potvrdí príslušný krajský súd.
 • SOPK potvrdí existenciu podnikateľského subjektu na origináli listiny. Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR listinu legalizuje.
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad.
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad.
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR legalizuje preklad.
 • Po legalizácii listiny a prekladu na Ministerstve zahraničných vecí a euróskych záležistostí SR žiadate o tzv. superlegalizáciu na zastupiteľskom úrade štátu, kde bude listina použitá.

Preklady

Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR neosvedčuje iba  preklady. Preklad dokumentu je neoddeliteľnou súčasťou predkladanej listiny vydanej príslušným úradom v SR.

Postup: najprv musí byť listina uznaná za verejnú listinu SR a riadne osvedčená na použitie v zahraničí, a až následne potom môže byť vyhotovený preklad.

Fotokópie

Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR osvedčuje iba  fotokópie vyhotovené zo slovenských verejných listín, prvostupňovo osvedčených, príp. z verejných listín, určených na priame použitie v zahraničí. Fotokópie na použitie v zahraničí môže vyhotoviť len notár, príp. notársky kandidát.

Plná moc fyzických osôb, čestné vyhlásenie

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru (apostil):

 • Originál listiny podpíše fyzická osoba pred notárom, príp. notárskym kandidátom.
 • Notára potvrdí príslušný krajský súd osvedčením apostil.
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad.
 • Ktorýkoľvek krajský súd vydá osvedčenie apostil na preklad.

 

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny

 • Originál listiny podpíše fyzická osoba pred notárom, príp. notárskym kandidátom.
 • Notára potvrdí príslušný krajský súd.
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležistostí SR legalizuje listinu.
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad.
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí prekladateľa.
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležistostí SR legalizuje preklad.
 • Po legalizácii dokladu a prekladu na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR žiadate o tzv. superlegalizáciu na zastupiteľskom úrade štátu, kde bude listina použitá.

Certifikát voľného predaja („Certificate of Free Sale“)

O vydanie certifikátu voľného predaja je potrebné požiadať štátnu inštitúciu, ktorá subjektu vydala povolenie na výrobu, vývoz či predaj. V prípade, ak  originál listiny bude osvedčený úradnou pečiatkou so štátnym znakom a podpísaný oprávnenou osobou, je možné certifikát osvedčiť podľa krajiny použitia

Doklady vydané daňovým úradom

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR osvedčí originál listiny vydanej daňovým úradom, podpísaný oprávnenou osobou daňového úradu a opatrený odtlačkom okrúhlej pečiatky daňového úradu so štátnym znakom, podľa krajiny použitia. 

Účtovné závierky

Potvrdenie o uložení dokumentu v registri účtovných závierok vydáva DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava.

Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR listinu osvedčí podľa krajiny použitia.

Osvedčenie o štátnom občianstve SR

Žiadosť o osvedčenie o štátnom občianstve SR sa podáva na okresnom úrade v sídle kraja.

 Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru (apostil):

 • Ministerstvo vnútra SR vydá svedčenie apostil na originál listiny.
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad.
 • Ktorýkoľvek krajský súd vydá osvedčenie apostil na preklad.

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny

 • Originál listiny potvrdí oprávnený pracovník Ministerstva vnútra SR.
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR listinu legalizuje.
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad.
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad.
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR legalizuje preklad.
 • Po legalizácii dokladu a prekladu na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR žiadate o tzv. superlegalizáciu na zastupiteľskom úrade štátu, kde bude listina použitá.

Lekárske správy – nálezy

Lekárske správy - nálezy, na použitie v zahraničí sa predkladajú v origináli a musia byť osvedčené Ministerstvom zdravotníctva SR.

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru (apostil):

 • Ministerstvo zdravotníctva SR vydá svedčenie apostil na originál listiny.
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad.
 • Ktorýkoľvek krajský súd vydá osvedčenie apostil na preklad.

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny

 • Originál listiny potvrdí oprávnený pracovník Ministerstva zdravotníctva SR.
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR záležitostí SR legalizuje listinu.
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad.
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad.
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležistostí SR legalizuje preklad.
 • Po legalizácii dokladu a prekladu na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR žiadate o tzv. superlegalizáciu na zastupiteľskom úrade štátu, kde bude listina použitá.

 

Upozornenie

Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR neosvedčuje lekárske správy, ktoré žiadatelia predložia na tlačivách, ktoré im poskytli zastupiteľské úrady cudzích štátov a ktoré obsahujú štátne symboly cudzích štátov. Lekárske správy predložené na viacjazyčných tlačivách, ak jedným z použitých jazykov bude slovenský jazyk, konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR osvedčí.

Výpis z katastra nehnuteľností

Výpis z katastra nehnuteľností na použitie v zahraničí overí Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, adresa: Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava. Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR osvedčí originál listiny podľa krajiny použitia.

Elektronicky vydávané dokumenty

Elektronicky vydávané dokumenty nie sú opatrené pečiatkou so štátnym znakom a nie sú podpísané oprávnenými pracovníkmi. Z tohto dôvodu ich Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nemôže osvedčiť na použitie v zahraničí.

Odporúčame žiadateľom vopred upozorniť štátnu inštitúciu, že doklad nimi vydaný bude použitý v zahraničí.

Potvrdenia o pobyte pre občanov SR

Pre slovenských občanov potvrdenie o pobyte vydá Ohlasovňa pobytu pri úradoch samosprávy v mieste pobytu. 

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru

 • Okresný úrad vydá osvedčenie apostil na originál listiny.
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad.
 • Ktorýkoľvek krajský súd vydá osvedčenie apostil na preklad.

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny

 • Originál listiny potvrdí oprávnený pracovník okresného úradu.
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a euróskych záležistostí SR listinu legalizuje.
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad.
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad.
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR legalizuje preklad.
 • Po legalizácii dokladu a prekladu na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležistostí SR žiadate o tzv. superlegalizáciu na zastupiteľskom úrade štátu, kde bude listina použitá.

Potvrdenia o pobyte pre cudzincov

Pre potreby cudzincov žijúcich v SR sú vydávané potvrdenia o pobyte na území SR na použitie v zahraničí. Potvrdenie o pobyte vydá Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru, kde občan má alebo mal udelený pobyt na území SR.

Potvrdenie o pobyte musí byť podpísané oprávneným pracovníkom Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru (nie v zastúpení) a opatrené odtlačkom úradnej pečiatky so štátnym znakom.

Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležistostí SR osvedčí originál listiny podľa krajiny použitia.

Osvedčenie o pôvode, osvedčenie o vyššej moci, faktúry

Osvedčenie o pôvode, osvedčenie o vyššej moci a faktúry, vyhotovuje pre slovenské právnické osoby Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), ktorá ich správnosť aj osvedčuje.

Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR osvedčí originál listiny podľa krajiny použitia.

Listiny vydané archívmi

Slovenský národný archív a ostatné štátne archívy poskytujú úplné reprodukcie archívnych dokumentov, vrátane reprodukcií dokladov o vzdelaní.

Na použitie v zahraničí overuje tieto reprodukcie priamo Slovenský národný archív, následne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a zastupiteľský úrad štátu, v ktorom má byť listina použitá. Reprodukcie dokladov o vzdelaní vydané iným štátnym archívom overuje Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr na Križkovej ulici č. 7 v Bratislave, následne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a zastupiteľský úrad štátu, v ktorom má byť listina použitá. V prípade reprodukcie určenej do štátu, ktorý pristúpil k haagskemu dohovoru, osvedčenie apostil vydá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.