Politika ochrany osobných údajov

Obsah
  Aktualizované 21.09.2022
  Publikované 23.05.2022

  Spracúvanie osobných údajov

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ďalej len „ministerstvo“, pri realizácii svojich povinností a špecifických úloh spracúva aj osobné údaje fyzických osôb. Ministerstvo, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, si je plne vedomé svojich povinností, ktoré mu, ako prevádzkovateľovi vyplývajú predovšetkým z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“.

   

  Základné pojmy

  Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.

   

  Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

   

  Dotknutá osoba je identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

   

  Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

   

  Spracúvaním osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

   

  Zodpovedná osoba je osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, povinne, alebo dobrovoľne. Plní úlohy podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov. Zodpovedná osoba je základným kameňom zodpovednosti a jej určenie môže uľahčiť dodržiavanie predpisov a poskytnúť podnikom konkurenčnú výhodu. Okrem uľahčenia dodržiavania predpisov zavedením nástrojov zodpovednosti (ako je napríklad uľahčenie posúdení vplyvu na ochranu osobných údajov a vykonávanie alebo uľahčovanie auditov) pôsobia zodpovedné osoby ako sprostredkovatelia medzi príslušnými zainteresovanými stranami (napr. dozornými orgánmi, dotknutými osobami a útvarmi v rámci organizácie). Zodpovedné osoby nenesú osobnú zodpovednosť za nesplnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov, tú znáša prevádzkovateľ, prípadne sprostredkovateľ, ktorí plnenie ich povinností musia vedieť dozorným orgánom preukázať.

  Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov

  Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov – konsolidované znenie

  Zákon o ochrane osobných údajov

   

  Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

  Obchodné meno: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

  Sídlo: Hlboká cesta 2, 833 36  Bratislava, Slovenská republika 

  IČO: 00699021

  Kontaktné údaje: +421 2 5978 1111, +421 90607 2222, info@mzv.sk

   

  Zodpovedná osoba

  Na účel dohľadu nad spracúvaním osobných údajov ministerstva poveril zodpovednú osobu. Je možné ju kontaktovať e-mailom na ochranaudajov@mzv.sk, telefonicky na čísle +421 2 5978 2052/2053 alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa: Hlboká cesta 2, 833 36  Bratislava, Slovenská republika.

   

  Účely a právny základ spracúvania osobných údajov

  Ministerstvo, ako prevádzkovateľ v zmysle spracúvania osobných údajov tieto spracúva vždy na adekvátnom právnom základe, najčastejšie na základe osobitných zákonov, teda spracúvanie mu vyplýva z osobitných právnych predpisov. MZVEZ SR spracúva osobné údaje vždy v rámci právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 všeobecného nariadenia, ak je predmetom spracúvania osobitná kategória osobných údajov, tak je zohľadnený aj čl. 9 ods. 2  všeobecného nariadenia adekvátne.

   

  Rozsah spracúvaných osobných údajov

  Ministerstvo spracúva osobné údaje v rozsahu podľa príslušných právnych predpisov a v nich určeného účelu spracúvania. Pri spracúvaní osobných údajov podľa osobitných právnych predpisov, ako aj podľa iných právnych základov ministerstvo postupuje v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa čl. 5 všeobecného nariadenia.

   

  Zdroj osobných údajov

  Ministerstvo spracúva osobné údaje, ktoré boli získané priamo od dotknutej osoby alebo od iných orgánov verejnej moci na základe osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

   

  Povinnosti dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje

  Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je ich spracúvanie nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne potrebné ustanovené osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky.

  Dotknutá osoba je taktiež povinná poskytnúť osobné údaje v prípadoch, keď je ich poskytnutie nevyhnutné na naplnenie zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, ak je zmluvnou stranou. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje potrebné na uzavretie zmluvy alebo na jej plnenie, znemožní vznik zmluvného vzťahu.

   

  Doba uchovávania osobných údajov

  Osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby len počas trvania účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú v súlade so schváleným Registratúrnym plánom a Registratúrnym poriadkom ministerstva. Po ukončení účelu spracúvania sú osobné údaje ďalej spracúvané na účely archivácie, na vedecké, výskumné alebo štatistické účely, ak je to v súlade s osobitným predpisom.

   

  Kategória príjemcov

  Osobné údaje spracúvané ministerstvom môžu byť poskytnuté príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým na základe osobitného predpisu, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo súhlasu dotknutej osoby je ministerstvo povinné alebo oprávnené ich poskytnúť.

   

  Cezhraničné spracúvanie osobných údajov a prenos údajov do tretích krajín a medzinárodných organizácií

  Cezhraničné spracúvanie je spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii v kontexte činností prevádzkarní prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vo viac ako jednom členskom štáte, pričom prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú usadení vo viac ako jednom členskom štáte; alebo je to spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Únii kontexte činností jedinej prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v Únii, ale ktoré podstatne ovplyvňuje alebo pravdepodobne podstatne ovplyvní dotknuté osoby vo viac ako jednom členskom štáte. V rámci členských štátov Európskej únie a v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje voľný pohyb osobných údajov.

  Ministerstvo pôsobí tak na území Slovenskej republiky. Geograficky má svoje pôsobiská, v zmysle medzinárodných zmlúv aj v iných krajinách sveta, kde vykonáva svoju činnosť ako zastupiteľský úrad, generálny konzulát, či stála misia, alebo zastúpenie. Spracúvanie osobných údajov na týchto pracoviskách sa nepovažuje za cezhraničné spracúvanie osobných údajov, ani za prenos osobných údajov do tretej krajiny, nakoľko podľa medzinárodných zmlúv sú tieto pracoviská územím SR.

  Vzhľadom na činnosť prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy môžu byť osobné údaje predmetom prenosu do tretích krajín, ktorými sú najmä štáty, v ktorých sa nachádzajú zastupiteľské úrady Slovenskej republiky a štáty, s ktorými má Slovenská republika uzatvorené medzinárodné dohody a zmluvy. Za splnenia určitých podmienok môže ministerstvo preniesť osobné údaje aj inej medzinárodnej organizácii.

   

  Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

  Ministerstvo nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

   

  Práva dotknutej osoby

  Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

  a) Právo získať od ministerstva potvrdenie o tom, či sú jej osobné údaje spracúvané v informačných systémoch ministerstva; v prípade, ak ministerstvo spracúva osobné údaje dotknutej osoby, má právo získať najmä informácie o:

  • účele spracúvania,
  • kategórii dotknutých osobných údajov,
  • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli osobné údaje poskytnuté,
  • dobu uchovávania,
  • o právach dotknutých osôb,
  • o zdroji osobných údajov v prípade, ak neboli získané priamo od dotknutej osoby,
  • o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,
  • o primeraných zárukách týkajúcich sa cezhraničného prenosu.

   

  b) Právo požadovať opravu údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne a právo na doplnenie osobných údajov, ak sú neúplné.

   

  c) Právo na vymazanie údajov (likvidáciu údajov) dotknutej osoby vrátane práva na zabudnutie údajov, a to v prípade ak skončil účel spracúvania, alebo dotknutá osoba odvolala súhlas, alebo ak dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, alebo v prípade nezákonného spracúvania podľa čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

   

  d) Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

   

  e) Právo na prenosnosť údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy alebo sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

   

  f) Právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade, ak sú spracúvané na účel plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo na účel právom chráneného záujmu prevádzkovateľa.

   

  g) Právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania podľa čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

   

  h) V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo ho kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov počas trvania súhlasu. 

   

  Spôsoby uplatnenia práv dotknutej osoby

  Dotknutá osoba môže realizovať svoj práva podaním žiadosti, konkrétne: 

  a) zaslaním emailu (žiadosti) na adresu ochranaudajov@mzv.sk, pričom elektronické uplatnenie práv sa vzťahuje najmä na prípady, ak osobné údaje boli poskytnuté elektronicky a komunikácia s dotknutou osobou bola najmä v elektronickej forme;

  b) elektronickým podaním (žiadosti) prostredníctvo elektronickej schránky a eID;

  c) listinným spôsobom prostredníctvom doporučenej listovej zásielky na adresu ministerstvo, prípadne osobne, ak je to možné.

   

  Postup spracovania žiadosti o uplatnenie práv dotknutej osoby

  Ministerstvo môže požiadať dotknutú osobu, ak je to potrebné, o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na overenie jej identity. Žiadosti sú vybavované bezplatne, iba v prípade, ak sú preukázateľne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, zváži ministerstvo možnosť požadovať primeraný poplatok alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

  Ministerstvo informuje dotknutú osobu o spôsobe vybavenia žiadosti bezodkladne, avšak najneskôr v lehote do jedného mesiaca odo dňa prijatia žiadosti. V odôvodnených prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace. Dotknutá osoba je informovaná o každom predĺžení lehoty spolu s dôvodmi jej predĺženia.

  Ministerstvo na žiadosť odpovedá písomne v listinnej alebo elektronickej podobe, spravidla rovnakými prostriedkami, akými bola žiadosť doručená. V prípade, ak ministerstvo nevybavilo žiadosť a neprijalo opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, o tejto skutočnosti a dôvodoch nekonania informuje dotknutú osobu a to bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Zároveň informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania, o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a možnosti uplatniť súdny prostriedok nápravy v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, resp. možnosti podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

  Ministerstvo oznámi každému príjemcovi, ktorému osobné údaje poskytol, každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

   

  Práva dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov vo vízovom informačnom systéme

   

  Spracúvanie osobných údajov v mobilnej aplikácii Svetobežka

   

  Kontaktné údaje dozorného úradu

  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

   

  Vyhlásenie o cookies

  S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky (www.mzv.sk) a zvýšenia používateľského komfortu využívame súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa pri prezeraní webovej stránky lokálne ukladá na vašom počítači. Keď navštívite webovú stránku na tom istom zariadení, súbor cookie naznačuje napríklad, že ste opakovaným návštevníkom. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok.

  Na našich internetových stránkach používame dva druhy cookies:

  Dočasné cookies: Dočasné súbory cookies sa uchovávajú vo vašom zariadení len do doby, kým neukončíte prácu s prehliadačom. Tieto cookies sú nevyhnutné pre zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a pridružených aplikácií. Pokiaľ tieto cookie zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod webovej stránky.

   

  Trvalé cookies: Tieto cookies môžeme využívať pre vašu rýchlejšiu a pohodlnejšiu orientáciu na našich internetových stránkach (napr. jednoduchšia a rýchlejšia navigácia). Tieto cookies zostávajú v úložisku cookies vášho prehliadača počas dlhšieho obdobia, závisiaceho na zvolenom nastavení internetového prehliadača.

   

  Súbory cookies môžete v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť alebo si nastaviť používanie iba niektorých z nich v závislosti na typu prehliadača. Nastavenie súborov cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

  Nastavenie súborov cookies v prehliadači Chrome

  Nastavenie súborov cookies v prehliadači Firefox

  Nastavenie súborov cookies v prehliadači Internet Explorer

  Ak sa rozhodnete odmietnuť súbory cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie nášho portálu.

  Zoznam súborov cookies aj s podrobným popisom ich použitia

  Na webovej stránke využívame služby Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. Viac informácií o službe Google Analytics

  Informácie o jednotlivých spracovateľských agendách

  Mzdova a personalna agenda 12/04/2022
  Word 59.4 kB, 18.8.2023, 1155 stiahnutí
  Stiahnuť
  Študentské stáže 12/04/2022
  Word 50.7 kB, 18.8.2023, 1098 stiahnutí
  Stiahnuť
  02 Personálne zabezpečenie podujatí 12/04/2022
  Word 51.7 kB, 18.8.2023, 1062 stiahnutí
  Stiahnuť
  03 Databaza diplomatov 12/04/2022
  Word 51.2 kB, 18.8.2023, 1089 stiahnutí
  Stiahnuť
  04 Databáza HK 12/04/2022
  Word 50.7 kB, 18.8.2023, 1049 stiahnutí
  Stiahnuť
  06 Evidencia vstupu 12/04/2022
  Word 50.2 kB, 18.8.2023, 1153 stiahnutí
  Stiahnuť
  07 Bezpečnostné previerky na vstup do budovy 12/04/2022
  Word 51.2 kB, 18.8.2023, 1069 stiahnutí
  Stiahnuť
  08 Bezpečnostné previerky a určenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 12/04/2022
  Word 52.2 kB, 18.8.2023, 1030 stiahnutí
  Stiahnuť
  09 Kamerový systém zabezpečujúci fyzickú a objektovú bezpečnosť prevádzkovateľa 12/04/2022
  Word 50.2 kB, 18.8.2023, 1090 stiahnutí
  Stiahnuť
  10 Pobytová agenda 12/04/2022
  Word 50.7 kB, 18.8.2023, 1080 stiahnutí
  Stiahnuť
  11 Trestná činnosť občanov 12/04/2022
  Word 50.7 kB, 18.8.2023, 1045 stiahnutí
  Stiahnuť
  12 Pomoc v núdzi 12/04/2022
  Word 52.7 kB, 18.8.2023, 1082 stiahnutí
  Stiahnuť
  13 Dobrovoľná registrácia pri ceste do zahraničia a Svetobežka 12/04/2022
  Word 50.7 kB, 18.8.2023, 1081 stiahnutí
  Stiahnuť
  14 Overovacia agenda 12/04/2022
  Word 51.7 kB, 18.8.2023, 1050 stiahnutí
  Stiahnuť
  15 Agenda dokladov 12/04/2022
  Word 53.2 kB, 18.8.2023, 1037 stiahnutí
  Stiahnuť
  16 Vízová agenda 12/04/2022
  Word 53.8 kB, 18.8.2023, 3606 stiahnutí
  Stiahnuť
  17 Matričná agenda 12/04/2022
  Word 51.2 kB, 18.8.2023, 1071 stiahnutí
  Stiahnuť
  18 Štátnoobčianska agenda 12/04/2022
  Word 52.7 kB, 18.8.2023, 1125 stiahnutí
  Stiahnuť
  19 Ostatna konzularna agenda 12/04/2022
  Word 51.2 kB, 18.8.2023, 1075 stiahnutí
  Stiahnuť
  20 Sprava registratury 12/04/2022
  Word 50.7 kB, 18.8.2023, 1076 stiahnutí
  Stiahnuť
  21 Účtovná agenda a agenda správy majetku štátu 12/04/2022
  Word 60.4 kB, 18.8.2023, 1045 stiahnutí
  Stiahnuť
  22 Žiadosti podľa zákona č. 211_2000 Z. z. 12/04/2022
  Word 52.7 kB, 18.8.2023, 1043 stiahnutí
  Stiahnuť
  23 Evidencia sťažností a petícií 12/04/2022
  Word 51.2 kB, 18.8.2023, 1067 stiahnutí
  Stiahnuť
  24 Akreditácie novinárov
  Word 54.3 kB, 12.4.2024, 1110 stiahnutí
  Stiahnuť
  25 Databáza špecialistov civilnej ochrany USA 12/04/2022
  Word 52.2 kB, 18.8.2023, 1051 stiahnutí
  Stiahnuť
  26 Granty a rozvojová pomoc 12/04/2022
  Word 51.7 kB, 18.8.2023, 1075 stiahnutí
  Stiahnuť
  27 Verejné obstarávanie 12/04/2022
  Word 51.2 kB, 18.8.2023, 1047 stiahnutí
  Stiahnuť
  28 Diplomatický archív 12/04/22
  Word 52.2 kB, 18.8.2023, 1051 stiahnutí
  Stiahnuť
  30 Prezentácia Slovenskej republiky 12/04/2022
  Word 51.7 kB, 18.8.2023, 1087 stiahnutí
  Stiahnuť
  31 Maly pohraničný styk 12/04/22
  Word 50.7 kB, 18.8.2023, 1047 stiahnutí
  Stiahnuť
  32 Agenda sekondmentov v OBSE 12/04/22
  Word 50.7 kB, 18.8.2023, 1040 stiahnutí
  Stiahnuť
  33 Termokamery 12/04/2022
  Word 49.7 kB, 18.8.2023, 1085 stiahnutí
  Stiahnuť
  34 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 12/04/2022
  Word 51.2 kB, 18.8.2023, 1122 stiahnutí
  Stiahnuť
  35 Newsletter 12/04/2022
  Word 48.6 kB, 18.8.2023, 1078 stiahnutí
  Stiahnuť
  36 Práva dotknutých osôb 12/04/2022
  Word 50.2 kB, 18.8.2023, 1086 stiahnutí
  Stiahnuť
  37 Evidencia žiadostí o očkovanie proti COVID-19 dipl. misií v SR
  Word 51.2 kB, 18.8.2023, 1007 stiahnutí
  Stiahnuť
  38 Evidencia osôb doručujúcich diplomatickú poštu mimo pracovnej doby 12/04/2022
  Word 55.3 kB, 18.8.2023, 1036 stiahnutí
  Stiahnuť
  39 Správa mobilných zariadení (MDM) pre služobné zariadenia 12/04/2022
  Word 57.3 kB, 18.8.2023, 1082 stiahnutí
  Stiahnuť
  40 MDM pre súkromné mobilné zariadenia 12/04/2022
  Word 60.4 kB, 18.8.2023, 1053 stiahnutí
  Stiahnuť
  41 Ústredný referenčný zoznam národných expertov v inštitúciách EÚ 12/04/2022
  Word 56.8 kB, 18.8.2023, 1077 stiahnutí
  Stiahnuť
  42 Zoznam slovenských občanov pôsobiacich v inštitúciách a agentúrach Európskej únie 12/04/2022
  Word 59.4 kB, 18.8.2023, 1002 stiahnutí
  Stiahnuť
  43 Dotácie poskytované MZVEZ SR z jeho rozpočtovej kapitoly 12/04/2022
  Word 62.0 kB, 18.8.2023, 979 stiahnutí
  Stiahnuť
  44 Vysídlené osoby_Lex Ukrajina 92_2022 25/05/2022
  Word 56.3 kB, 18.8.2023, 1101 stiahnutí
  Stiahnuť
  Biografický slovník slovenskej diplomacie – printová kniha a/aj eKniha
  Word 51.7 kB, 24.10.2023, 317 stiahnutí
  Stiahnuť
  Databáza kontaktov bývalých zamestnancov MZVEZ SR
  Word 56.3 kB, 13.5.2024, 14 stiahnutí
  Stiahnuť