Back

Belgicko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Belgicko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

10.1.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Belgicko

Aktualizované: 10/01/2022

Najnovšie zmeny

  • Aktualizované opatrenia v Belgicku

 

Prehľad podmienok vstupu do Belgicka a informácie o aktuálnych opatreniach v krajine:

Podmienky vstupu do krajiny

Rekreačné/turistické cesty do a z Belgicka zakázané od 27. januára 2021 do 18. apríla 2021 (aj pre občanov EÚ) sú opätovne povolené od 19. apríla 2021. Avšak cesty z/do Belgicka a do/z červených zón z krajín EÚ/Schengenského priestoru ako aj z/do krajín mimo EÚ/Schengenského priestoru sú vysoko neodporúčané a naďalej je potrebné sledovať rozdelenie krajín do zelených, oranžových a červených zón.

 

Podmienky pre cestujúcich zo Slovenska

Slovenská republika - západné Slovensko (preradenie od 9. októbra 2021), región Bratislava, východné Slovensko a stredné Slovensko sú zaradené v červenej zóne, na ktoré sa vzťahujú nižšie uvedené opatrenia. Odporúčame sledovať preraďovanie krajín, regiónov alebo oblastí, ktoré je publikované na ďalej uvedenej webovej stránke belgických inštitúcií každý týždeň v piatok, preradenie do červenej zóny je účinné od soboty toho istého týždňa.

 

Odporúčame sledovať preraďovanie krajín, regiónov alebo oblastí, ktoré je publikované na ďalej uvedenej webovej stránke belgických inštitúcií každý týždeň v piatok, preradenie do červenej zóny je účinné od soboty toho istého týždňa.
 

Online formulár (The Passenger Locator Form – PLF)

Pre cestujúcich prichádzajúcich do Belgicka z akejkoľvek krajiny, akýmkoľvek dopravným prostriedkom vyžaduje vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF) , ktorý je možné vyplniť už 6 mesiacov pred dátumom cesty. Formulár vypĺňa každá osoba staršia ako 12 rokov; spolucestujúca osoba mladšia ako 12 rokov sa uvádza vo formulári rodiča. Ak osoba mladšia ako 12 rokov cestuje sama, vypĺňa formulár samostatne.

 

Formulár je potrebné vyplniť vždy v prípade cesty prostredníctvom dopravcu (t.j. verejným alebo súkromným leteckým dopravcom, verejným alebo súkromný námorným dopravcom), v prípade cesty vlakom alebo autobusom z krajín mimo EÚ alebo mimo Schengenského priestoru a v prípade, ak sa zdržíte viac ako 48 hodín na území Belgicka alebo viac ako 48 hodín mimo územia Belgicka. Nevyplnenie formulára môže mať za následok začatie právneho konania, odmietnutie nástupu dopravcom alebo odmietnutie vstupu do krajiny.

 

Akúkoľvek zmenu údajov, ktorá nastane do 14 dní po príchode do krajiny, je potrebné oznámiť na adresu PLFBelgium@health.fgov.be.

 

Elektronický formulár pre vstup do Belgicka pre každú osobu

 

Po vyplnení formuláru, dostane cestujúci emailom potvrdenie QR kódom. V prípade otázok týkajúcich sa formulára (Passenger Locator Form), povinnosti testu na COVID-19 a/alebo karantény je potrebné sa obrátiť na emailom Ministerstvo zdravotníctva Belgicka info.coronavirus@health.fgov.be alebo na telefónnom čísle 0800 14 689 (z Belgicka) a 0032 781 517 71 (zo zahraničia).

 

Rozdelenie krajín do zón a súvisiace podmienky a povinnosti

Rozdelenie krajín na zelenú, oranžovú a červenú zónu

Krajiny nachádzajúce sa v červenej zóne: sú regióny alebo krajiny, kde sú osoby vystavené vysokému riziku infekcie COVID-19.

Krajiny nachádzajúce sa v červenej zóne môžu byť naviac označené ako veľmi rizikové oblasti s výskytom infekcie COVID-19 : naviac sa aplikujú sprísnené sanitárne opatrenia.

Krajiny nachádzajúce sa v oranžovej zóne: sú regióny alebo krajiny, v ktorých bolo zistené mierne zvýšené riziko infekcie COVID-19.

Krajiny nachádzajúce sa v zelenej zóne: sú regióny alebo krajiny, v ktorých bolo zistené nízke riziko infekcie COVID-19.

 

Návrat rezidentov v Belgicku po pobyte v zahraničí

Návrat z červenej zóny (krajiny EÚ alebo Schengenského priestoru)

Osoby s certifikátom o očkovaní potvrdzujúcim úplné očkovanie proti COVID-19, negatívnym testom PCR vykonaným menej ako 72 hodín alebo potvrdením o prekonaní COVID-19 nepôjdu do karantény.

 

Osoby sa vracajúce bez negatívneho PCR testu vykonaného menej ako 72 hodín, sa nechajú otestovať na prvý alebo druhý deň po návrate z cesty. Ak je výsledok testu negatívny, je možné ukončiť karanténu hneď po doručené negatívneho výsledku. V danom prípade je potrebné sa nechať opätovne testovať 7. deň po príchode.

 

U osôb od veku 12 rokov sa vyžaduje predloženie negatívneho testu PCR. Deti mladšie ako 12 rokov sú z testovania vyňaté, ale musia rešpektovať karanténu až do okamihu, kým sú známe výsledky ich rodičov.

 

Návrat z červenej zóny (krajiny mimo EÚ alebo Schengenského priestoru)

Osoby s certifikátom o očkovaní potvrdzujúcim úplné očkovanie proti COVID-19, sa musia nechať otestovať na prvý alebo druhý deň po návrate z cesty. Ak je výsledok testu negatívny, je možné ukončiť karanténu hneď po doručené negatívneho výsledku. V danom prípade je potrebné sa nechať opätovne testovať 7. deň po príchode.

 

U osôb od veku 12 rokov sa vyžaduje predloženie negatívneho testu PCR. Deti mladšie ako 12 rokov sú z testovania vyňaté, ale musia rešpektovať karanténu až do okamihu, keď sú známe výsledky ich rodičov.

 

Osoby bez certifikátu o očkovaní, musia zostať v karanténe 10 dní. Následne  sa nechajte otestovať 1. a 7. deň po návrate z cesty. Karanténa sa môže skrátiť, ak je výsledok druhého testu (v 7. deň) negatívny.

 

Región Brusel (osobitné podmienky)

Pre všetkých cestujúcich, ktorí majú pobyt alebo sa zdržiavajú v Bruseli: po návrate z červenej zóny (v rámci EÚ alebo Schengenského priestoru alebo krajiny mimo EÚ alebo Schengenského priestoru): ak nemáte certifikát o očkovaní alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19, je potrebné sa nechať otestovať v dňoch 1. a 7. deň po návrate a zostaňte v karanténe, kým nebude známy výsledok druhého testu.

 

Návrat z veľmi rizikovej oblasti  (krajiny EÚ alebo Schengenského priestoru)

Osoby s certifikátom o očkovaní potvrdzujúcim úplné očkovanie proti COVID-19, sa nemusia nechať testovať a nepôjdu do karantény.

 

Osoby bez certifikátu potvrdzujúceho úplné očkovanie, sa nechajú sa otestovať na prvý deň, ak neboli pred príchodom do Belgicka testovaní s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 (vykonaným menej ako 72 hodín). V danom prípade je potrebné sa nechať opätovne testovať 7. deň po príchode.

 

Návrat z veľmi rizikovej oblasti  (krajiny mimo EÚ alebo Schengenského priestoru)

Povinná 10-dňová karanténa s testom PCR vykonaným v 1. a 7. deň karantény. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ľudí, ktorí podstúpili úplné očkovanie alebo ktorí už absolvovali negatívny test v príslušnej krajine. V prípade pozitívneho výsledku testu na COVID-19 je povinné absolvovanie karantény v trvaní 10 dní.

 

Príchod nerezidentov do Belgicka

Príchod zo zelenej alebo oranžovej zóny: bez povinnosti testovania alebo karantény.

 

Príchod z krajín v červenej zóne (krajiny EÚ alebo Schengenského priestoru):

Osoby s európskym digitálnym certifikátom potvrdzujúcim úplné očkovanie proti COVID-19 (+ 2 týždne), negatívnym testom PCR (vykonaným menej ako 72 hodín) alebo potvrdením o prekonaní COVID-19 nepôjdu do karantény. V danom prípade je potrebné sa nechať opätovne testovať 7. deň po príchode. Deti mladšie ako 12 rokov nebudú testované.

 

Príchod z krajín v červenej zóne občanov EÚ (krajiny mimo EÚ alebo Schengenského priestoru)

Osoby prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie musia byť úplne očkované (+2 týždne) jednou zo schválených alebo uznaných vakcín proti COVID-19. Osoby sa musia nechať testovať 1. alebo 2. deň po príchode. Ak je výsledok testu na COVID-19 vykonaného 1. alebo 2. deň negatívny, karanténa môže byť ukončená. V danom prípade je potrebné sa nechať opätovne testovať 7. deň po príchode.

 

Osoby bez certifikátu potvrdzujúceho úplné očkovanie, musia pricestovať do Belgicka s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 (vykonaným menej ako 72 hodín). V danom prípade je 10-dňová karanténa povinná a potrebné sa nechať následne testovať 1. a 7. deň po príchode. Karanténa sa môže skrátiť, ak je výsledok druhého testu (v 7. deň) negatívny.

 

Región Brusel (osobitné podmienky)

Pre všetkých cestujúcich, ktorí majú pobyt alebo sa zdržiavajú v Bruseli: po návrate z červenej zóny (v rámci EÚ alebo Schengenského priestoru alebo krajiny mimo EÚ alebo Schengenského priestoru) : ak nemáte certifikát o očkovaní alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19, je potrebné sa nechať otestovať v dňoch 1. a 7. deň po návrate a zostaňte v karanténe, kým nebude známy výsledok druhého testu.

 

Príchod po pobyte vo veľmi rizikovej oblasti (krajiny EÚ alebo Schengenského priestoru)

Osoby s certifikátom o očkovaní potvrdzujúcim úplné očkovanie proti COVID-19, sa nemusia nechať testovať a nepôjdu do karantény.

 

Osoby bez certifikátu potvrdzujúceho úplné očkovanie, sa nechajú sa otestovať na prvý deň, ak  neboli pred príchodom do Belgicka testovaní s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 (vykonaným menej ako 72 hodín). V danom prípade je potrebné sa nechať opätovne testovať 7. deň po príchode. Ak je niektorý z výsledkov testu na COVID-19 pozitívny, nastupuje povinná 10 dňová karanténa.

 

Návrat z veľmi rizikovej oblasti  (krajiny mimo EÚ alebo Schengenského priestoru)

Zákaz vstupu na územie sa vzťahuje pre iných ako belgických občanov a osoby bez pobytu v Belgicku a ktorí sa posledných 14 dní nachádzali vo veľmi rizikovej oblasti. Výnimka sa vzťahuje len na podstatné cesty vykonané napr. osobami vykonávajúcimi prepravu, cesty diplomatov, tranzitné cesty mimo krajín EÚ alebo Schengenského priestoru bez opustenia priestoru letiska, humanitárne cesty. Tieto osoby musia rešpektovať karanténu v trvaní desiatich dní a vykonanie testovania PCR testom v deň 1. a deň 7. karantény, Karanténu je možné prerušiť iba z podstatných dôvodov.

 

Aktualizované informácie týkajúce sa cestovania od 1. júla 2021 sú dostupné na osobitnej webovej stránke belgických inštitúcii venovanej COVID-19.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzitné cesty do Belgicka zo Spojeného kráľovstva do krajiny štátnej príslušnosti alebo hlavného pobytu sú povolené, pokiaľ sa táto krajina nachádza v Európskej únii alebo schengenskom priestore.

 

Letecká preprava

Letisko Zaventem funguje v riadnej letovej prevádzke. Letisko Charleroi je otvorené pre cestujúcich a komerčnú letovú prevádzku. Fungujú aj priame lety Charleroi – Viedeň (LOT, Raynair).

Na letiskách je potrebné dodržiavať príslušné sanitárne opatrenia (povinnosť nosiť rúško na letisku aj v lietadle, dodržiavať odstup min 1,5m, odporúča sa pravidelne si umývať a dezinfikovať si ruky).
 
 

Železničná / autobusová preprava

Pre návrat na územie SR je funkčné je vlakové spojenie Brusel - Viedeň (ÖBB, DB), priamo alebo na viac prestupov (smerovanie cesty je cez územie Nemecka). Priame vlakové spojenia Brusel - Viedeň (NightJet, ÖBB) funguje podľa platného cestovného poriadku.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

 

Opatrenia v krajine

Aktuálne opatrenia v Belgicku - často kladené otázky na webovej stránke o COVID-19

 

Aktuálne opatrenia prijaté na celom území Belgicka:

Nosenie rúšok v krajine je povinné pre osoby od 6 rokov vo verejnej doprave, na letiskách, na staniciach, v školách pre osoby staršie ako 10 rokov a vyučujúcich, v obchodoch a nákupných centrách, opatrovateľských a zdravotníckych zariadeniach, verejnosti prístupných priestoroch vo firmách, verejných a súdnych budovách, zariadeniach určených na kultúrnu, športovú a rekreačnú činnosť vrátane divadiel, kín, koncertných sál, múzeí, krytých zábavných a tematických parkoch, krytých fitness centrách a športových centrách, knižniciach, bohoslužobných centrách ako aj v exteriéri (pozn. frekventované miesta určia mieste orgány napr. obchodné ulice, trhoviská).

 

Od 20. novembra 2021 je povinný COVID Safe Ticket+ (CST+) (predloženie certifikátu potvrdzujúceho úplné očkovanie, certifikát o negatívnom PCR teste vykonanom posledných 48 hodín alebo certifikátu o prekonaní ochorenia vystaveného max. pre 180 dňami pre osoby staršie ako 16r.) + nosenie rúška pre verejné podujatia a súkromné stretnutia nad 50 osôb v interiéri alebo nad 100 osôb vonku, v stravovacích zariadeniach (vrátane súkromných podujatí, ktoré sa tam konajú); v divadlách, koncertných sálach, hudobných sálach, kabaretoch a iných divadelných sálach, viacúčelových sálach, kde sa konajú kultúrne aktivity, vnútorných cirkusoch, kinách, múzeách a zábavných parkoch a iných (vnútorných) zábavných parkoch. Limit na podujatia v interiéri je stanovený na max. 200 osôb, za podmienky miest na sedenie, s ochranným rúškom a v rámci režimu COVID Safe Ticket nad 50 osôb (uplatňuje sa aj v kinách, divadlách a v sektoroch, ktoré organizujú podujatia).

 

Otvorené terasy aj interiér reštaurácii a kaviarní v rámci režimu COVID Safe Ticket+. Povinnosť nosiť rúško v priestoroch zariadení ostáva zachovaná.

 

Limit na podujatia v interiéri je stanovený na max. 200 osôb, za podmienky miest na sedenie, s ochranným rúškom a COVID Safe Ticket nad 50 osôb.

 

 Od 20. novembra 2021 je práca z domu povinná 4 dni v týždni s výnimkou sektorov, kde to povaha vykonávanej práce neumožňuje.

 

Od  4. decembra 2021 sa zaviedla všeobecná povinnosť nosenia rúška od veku 6 rokov v interiéri (aplikuje sa aj v školách na prvom stupni; povinnosť nosiť rúško na druhom stupni škôl ostáva zachovaná).

 

Aktuálne opatrenia prijaté v regióne Brusel

Od 15. októbra 2021 je zavedený v regióne Brusel COVID Safe Ticket (certifikát potvrdzujúci úplné očkovanie, certifikát o negatívnom PCR teste vykonaný posledných 48 hodín alebo antigénový test vykonaný posledných 24 hodín alebo certifikát o prekonaní ochorenia  vystavený max. pre 180 dňami) pre osoby staršie ako 12 rokov na masové podujatia a v zariadeniach pre starostlivosť o zraniteľné osoby a pre osoby staršie ako 16 rokov pre dotknuté sektory a podujatia.

 

Sektory a podujatia s povinnosťou COVID Safe Ticket (: hromadné podujatia (od 50 osôb v interiéri a 100 osôb v exteriéri), zariadenia v kultúrnom, slávnostnom a rekreačnom sektore (od 50 osôb), Horeca (pre hostí vo vnútorných priestoroch reštaurácií a kaviarní, reštaurácie na kongresoch alebo veľtrhoch v hoteloch, športové a fitness kluby (od 50 osôb v interiéri a od 100 osôb v exteriéri), veľtrhy a kongresy, zariadenia so starostlivosťou o zraniteľné osoby a tanečné sály a diskotéky. Pokuty pre návštevníkov v prípade nerešpektovania sa pohybujú od 50 do 500 eur.

 

Miestne orgány môžu rozhodnúť o prijatí príslušných opatrení v mestách a obciach z dôvodu zhoršenia sanitárnej situácie s COVID-19. Odporúčame preto sledovať situáciu v meste a obci, kam cestujete.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR