Vstup cudzincov na územie SR

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky. Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 okrem iných aj cestovné obmedzenia v súvislosti s ochorením COVID-19.
 

Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 3. 7. 2020 v platnom znení sa všetkým osobám, ktoré od 6. júla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú nižšie, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.
 

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

 
Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19  nie je povinné podrobiť sa dieťa do 3 rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti neurčí inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.
 

Zoznam krajín, ktoré odborné konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za menej rizikové

 • Austrália
 • Belgicko
 • Cyprus
 • Česko
 • Čína
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Faerské ostrovy
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Holandsko
 • Chorvátsko
 • Island
 • Írsko
 • Japonsko
 • Južná Kórea
 • Lichtenštajnsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Maďarsko
 • Malta
 • Monako
 • Nemecko
 • Nový Zéland
 • Nórsko
 • Poľsko
 • Rakúsko
 • Slovinsko
 • Taliansko
 • Španielsko
 • Švajčiarsko

 
Cudzinci (vrátane občanov EÚ), ktorí počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú na zozname menej rizikových krajín (okrem Slovenskej republiky) môžu vstúpiť na územie SR cez vnútorné hranice SR s Českou republikou, Rakúskou republikou, Poľskou republikou a Maďarskom, ako aj vzdušné hranice (hraničné priechody na letiskách v SR) pod podmienkou dodržania karanténnych opatrení (domáca izolácia, testovanie na COVID-19) v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR). Kategórie osôb, ktoré sú oslobodené z karanténnych opatrení sú uvedené v opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v bodoch 4 až 8 opatrenia.
 
Vstup cudzincov na vzdušných hraniciach pri prílete cez vnútornú hranicu z krajiny neuvedenej na zozname menej rizikových krajín nie je možný (odlet lietadla z krajiny neuvedenej na zozname). Takéto lety nie sú povolené.
 
•         Vykonávanie letov vo vzdušnom priestore vo vzťahu k výskytu prenosného ochorenia COVID-19 - informácie na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR
 

 

Cez vonkajšiu hranicu s Ukrajinou môžu na územie SR vstúpiť nasledovné osoby:

a) občania tretích krajín so vzťahom k osobe s trvalým alebo prechodným pobytom v Slovenskej republike alebo k občanovi Slovenskej republiky, t.j. manžel/ka, maloleté dieťa, rodič maloletého dieťaťa, ktoré je občanom SR. Maloleté dieťaťa, manžel/ka nemusí cestovať spolu s týmto cudzincom (túto skutočnosť môžu preukázať napr. rodným listom, sobášnym listom (ak cudzinec nemá k dispozícii originál, stačí obyčajná kópia). Pokiaľ je doklad len v cudzom jazyku, cudzinec si musí zabezpečiť vyhotovenie jeho prekladu (stačí neoficiálny preklad) a pri kontrole preukázať originál v cudzom jazyku a tento preklad;
 
 
b) štátni príslušníci tretích krajín, ktorí majú platný pobyt na území SR podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a preukážu sa platným povolením na pobyt, pobytovým preukazom, potvrdením o registrácii pobytu alebo sú držiteľmi národného víza vydaného zastupiteľským úradom Slovenskej republiky;
 

c) osoby s pobytom v Austrálskom spoločenstve, Čínskej ľudovej republike, Japonsku, Kórejskej republike a na Novom Zélande. Tieto osoby môžu pobyt preukázať cestovným dokladom, dokladom o pobyte, najmenej dvoma inými hodnovernými  dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list a iné).

 
 d) osoby, patriace do  niektorej z kategórií uvedených v bodoch 4 až 8 opatrenia platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.


 
Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môže byť výnimka z karanténnych opatrení podmienená predchádzajúcim súhlasom príslušného ministerstva alebo Úradu verejného zdravotníctva SR. Bližšie informácie sú uvedené v opatrení.

Žiadosť o súhlas Ministerstva vnútra SR je potrebné zaslať na: corona.transit@minv.sk

 

pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/5455/2020 zo dňa 3. 7. 2020  (pdf; 153.45 KB)

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2020-07-09 14:34:08.273 Dátum vytvorenia: Tue Mar 17 16:04:23 CET 2020