Karanténa, výnimky a podmienky návratu do SR

 

Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 3. 7. 2020 v platnom znení sa všetkým osobám, ktoré od 6. júla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú nižšie, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

 

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.
 

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19  nie je povinné podrobiť sa dieťa do 3 rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti neurčí inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.
 

Zoznam krajín, ktoré odborné konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za menej rizikové:

 

Austrália, Belgicko, Cyprus, Česko, Čína, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nový Zéland,  Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko,  Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko,

 

Zoznam menej rizikových krajín epidemiológovia pravidelne posudzujú a aktualizujú.
 
Pri príchode z ostatných krajín je potrebné bezprostredne po návrate kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, ktorý  zabezpečí, aby tieto osoby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19. Až do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 sú osoby povinné zostať v domácej izolácii.
 
 
Informácie o výnimkách sú uvedené v platnom opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

 

pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia sp.zn. OLP/5455/2020 zo dňa 03. 07. 2020  (pdf; 153.45 KB)

 

 

 

 

Žiadosti o výnimky z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia predpokladá sériu výnimiek, ktoré sú po splnení podmienok priamo uplatniteľné občanmi.

Nad rámec týchto ustanovení môžu členovia vlády SR v odôvodnených prípadoch požiadať Úrad verejného zdravotníctva SR o udelenie výnimky.

Žiadosti o udelenie výnimky na základe opatrenia podľa bodu 6 je možné zasielať podpísané na e-mailovú adresu:

 

karantena-navraty@mzv.sk,

 

a to výlučne v prípadoch, ktoré spadajú do vecnej pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

 

doc Vzor žiadosti o udelenie výnimky  (doc; 47.10 KB)

 

Výnimku udeľuje Úrad verejného zdravotníctva SR na základe odôvodnenej písomnej žiadosti príslušného ministra. Ak Úrad verejného zdravotníctva SR výnimku schváli, bude vám zaslaná spätne mailom. Úplnú žiadosť aj s prílohami je potrebné zaslať minimálne v predstihu troch pracovných dní od dátumu požadovaného vstupu.

Podmienkou udelenia výnimky na vstup na územie Slovenskej republiky je preukázanie sa negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín.

Súčasne žiadame občanov, aby všetky okolnosti hodné osobitého zreteľa uvedené v žiadosti boli doložené podpornou dokumentáciou, ktorou občan svoje tvrdenia podloží. V opačnom prípade nebude možné považovať žiadosť za úplnú.

V zmysle opatrenia má minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR možnosť požiadať o výnimku výlučne v oblasti svojej vecnej pôsobnosti. V prípade vecnej príslušnosti iných rezortov je potrebné obrátiť sa priamo na tieto rezorty.

 

Informácie o postupe pre udelenie výnimky na webových stránkach konkrétnych rezortov:

 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2020-07-06 11:35:52.81 Dátum vytvorenia: 2020-04-04 19:24:53.919